Hinduism

Sanatan Dharm: The true and eternal religion, that has no beginning and nor end.
Puran
Agni Puran | Bhagvat Puran | Bhavishya Puran | Brahma Puran | Brahmand Puran | Garuda Puran | Kurma Puran | Ling Puran  |  Markandya Puran | Matsya Puran | Narad Puran | Narsimha Puran | Padma Puran | Shiv Puran | Skand Puran  |  Vaivatra Puran | Vaman Puran | Varah Puran | Vishnu Puran
Vedas
Atharva Ved | Sam Ved | Rig ved, Yajur Ved
Mahakvya 
Shri Ramacharitamanasa (Ramayan) | Mahabharat | Shimad Bhagvat Gita